0%

Adatvédelmi szabályzat

 

AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza a EtkomMedia Kft.-nél, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.

EtkomMedia Kft. (3300 Eger, Pirittyó utca 15., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A EtkomMedia Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.varganyomda.hu/Adatvédelmi Szabályzat címen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatóság ajánlásait az adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29. napján kiadott ajánlását a lehető legérthetőbben fejezi ki. Esetlegesen példákkal alátámasztva, valamint részletesen bemutatja az adatkezelési tevékenységeket.

EtkomMedia Kft. fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról megfelelően és kellő időben értesíti ügyfeleit.

Amennyiben kérdése lenne az Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és az adatvédelmi tisztviselő megválaszolja kérdését.

A cég elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a EtkomMedia Kft. székhelyén és telephelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

A Szabályzat időbeli hatálya a jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelő szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

– 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

– 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)

– 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)

– 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)

– 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

IRÁNYÍTÁS ÉS FELÜGYELET

A jelen Szabályzatot az Adatkezelő ügyvezetője hagyja jóvá és a cég székhelyén tárolja. A Szabályzatot legalább fél évente felül kell vizsgálni. A szabályzatot valamennyi munkavállaló számára elérhető helyen kell tárolni.

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Üzleti titok: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli; hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan.

ADATKEZELŐ ADATAI

Név: EtkomMedia Kft.

Székhely: 3300 Eger, Pirittyó utca 15.

Adószám: 23768064-2-10

Törvényes képviselő: Zvara Zsolt ügyvezető

Telefonszám: +36 20 924 50 17

E-mail: info@etkommedia.hu

Közösségi oldalak: https://www.facebook.com/EtkomMediaKft

Weboldal: https://www.etkommedia.hu

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 20. § (2) bekezdése alapján a rendezvényekre regisztráló, adatkezeléssel érintett személy (a továbbiakban: érintett) személyes adatainak felhasználására – előzetes tájékoztatását követő – hozzájárulása alapján kerül sor, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ának, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ának rendelkezéseire.

Felhívjuk a EtkomMedia Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

INFORMÁCIÓ KÉRÉS

Az információ kérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás

Az adatkezelés célja: Az érintett számára megfelelő információ nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig. 

AJÁNLATKÉRÉS

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma ajánlatadáshoz szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése ajánlatadáshoz szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma ajánlatadáshoz szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő ajánlatadáshoz szükséges
speciális igények ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Az érintett számára a megfelelő ajánlat nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Az ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

MEGRENDELÉS

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel személyes adatainak megadásával.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
kérdés és/vagy kérés tartalma megrendeléshez szükséges
kiválasztott termék vagy szolgáltatás megjelölése megrendeléshez szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás megnevezése megrendeléshez szükséges
rendelt termék vagy szolgáltatás darabszáma megrendeléshez szükséges
igényelt szállítási vagy teljesítési határidő megrendeléshez szükséges
speciális igények megrendeléshez szükséges

Az adatkezelés célja: Megrendelési igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.

SZÁMLÁZÁS

A számlázás önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatást és/vagy terméket rendel és leszámláz személyes adatainak megadásával.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
cím kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
képviselő neve: kapcsolattartás
adószám számlázáshoz szükséges
bankszámlaszám számlázáshoz szükséges
megbízási díj számlázáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Számlázási igény. Az érintett számára a megfelelő színvonalú megrendelés nyújtása és a kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Pénzügyi és Számviteli törvény által meghatározott ideig tartja nyilván.

HONLAP LÁTOGATÁS

A honlap látogatás igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: A www.etkommedia.com weboldal látógatói.

A kezelt adatok köre: Az etkommedia.com weboldal cookie-kat (sütiket) alkalmaz. Ezek a testre szabott szolgáltatás érdekében a felhasználó számítógépén adatcsomagot helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmát tekintve. A sütik nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet stb. A sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja a böngészőjében azok kezelését.

Alapértelmezés szerint a sütik adatgyűjtése és elküldése észrevétlen a felhasználó számára. Azonban lehetőség van a böngészőkben a beállítások módosítására, amelynek hatására jóváhagyható vagy elutasítható többek között a sütik tárolására, vagy a böngésző bezárásakor azok törlésére vonatkozó kérés.

A SÜTIK KIKAPCSOLÁSA:

Microsoft Internet Explorer

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot, majd az ‘Internetbeállítások’ parancsot
 2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ fülre
 3. Válasszon ki egy szintet a sütik biztonsági szintjének beállításához, kezdve az Összes süti blokkolásától a Magas, Közepesen magas, Közepes (ajánlott szint), Alacsony és az Összes süti elfogadása közül.
 4. Részletesebb tájékoztatásért kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

IE 9 -http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

IE 7/8 -http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Google Chrome

 1. Kattintson a Chrome menüre és válassza ki a „Beállítások” menüpontot a böngésző eszköztárán
 2. Kattintson a „Speciális beállítások megjelenítése” linkre
 3. Az „Adatvédelem” részben kattintson a „Tartalombeállítások” gombra
 4. Változtassa át a sütik beállítása részben ‘Az összes süti- és webhelyadat eltávolítását’
 5. Kattintson az ‘Ok’ gombra
 6. Kattintson a ‘Bezárás’ ikonra

Firefox

 1. Válassza ki az ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
 2. Kattintson az ‘Adatvédelem’ panelre
 3. A ‘Sütik’ menüpont alatt törölje a ‘Sütik elfogadása webhelyekről’ opciót

Opera

 1. Válassza ki ‘Eszközök’ menüpontot majd onnan a ‘Beállítások’ opciót
 2. Kattintson a ‘Haladó’ panelre majd ‘Sütik’-re
 3. Kattintson a Soha nem fogad el sütit’ lehetőségre
 4. Kattintson az ‘OK’ gombra

Safari

 1. Kattintson az Eszközök gombra a menüsorban majd a ‘Beállításokra’
 2. Kattintson a ‘Biztonság’ panelre
 3. A ‘Sütik elfogadása’ részben kattintson a ‘Soha’ részre
 4. Kattintson az X-re a jobb felső sorban a menü bezárásához
azonosítószám süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
meglátogatott oldal címe süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
látogatás dátuma süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén
látogatás időpontja süti segítségével tárolnak a felhasználó gépén

A weboldal az alábbi sütiket helyezi el:

Süti neve Leírása
.etkommedia.com    _ga

.etkommedia.com    _gid

Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent
.etkommedia.com    gat Ez a süti akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép az oldallal. Biztosítja, hogy ugyan az a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent
etkommedia.com    PHPSESSID

Használt süti táblázat:

Süti (cookies) típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.§(3) bekezdésben foglalt rendelkezés A honlap megfelelő működés biztosítása
CloudFlare Security Az Ön hozzájárulása A honlap megfelelő működés biztosítása
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtés azzal kapcsolatban, hogyan használják a látogatok a weboldalt
Facebook integrációs sütik Az Ön hozzájárulása Az oldal Facebook integrációhoz szükséges sütik

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap külső szolgáltatóként térképinformációkat jelenít meg a www.maps.google.com címen elérhető szolgáltató.

Az adatkezelés célja: A weboldalra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése.

Adatkezelés időtartama: 30 nap. A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS

A regisztrációs adatbázis igénybevétele önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a weboldal adatbázisába online módon regisztrál.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
adatkezelési hozzájárulás

Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: Az utolsó belépést követő 6 hónap Az adatok módosítását és törlését az info@etkommedia.com e-mail címen, illetve levélben a EtkomMedia Kft., 3300 Eger, Pirittyó utca 15. címen, vagy a +36 20 9245017 telefonszámon lehet kezdeményezni.

POSTÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az Iratkezelési Szabályzatban leírtak alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, akinek a cég levelet vagy küldeményt küld.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
cím kapcsolattartás és szállítás
postafiók kapcsolattartás
irányitószám kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A megrendelés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: A feladás időpontjától számított két nap. Az adatok módosítását és törlését az info@etkommedia.com e-mail címen, illetve levélben a EtkomMedia Kft., 3300 Eger, Pirittyó utca 15. címen, vagy a +36 20 9245017 telefonszámon lehet kezdeményezni.

KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT ÉS MARKETING

Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon.

Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalát facebook.com oldalán lévő megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

A kezelt adatok köre:

érintett publikus neve azonosítás
publikus fotója azonosítás
publikus e-mail címe kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. Az Adatkezelő a facebook oldalán közzétesz képeket/videófelvételeket a különböző eseményekről, szolgáltatásokról. Az Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi szabályai szerint.

Az érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékozódhat az adott közösségi oldalon a facebook.com címen.

Adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére törlésig.

PANASZKEZELÉS

A panasz kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997, évi CLV. tv.) alapján kötelező.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

A kezelt adatok köre:

panasz azonosítója azonosítás
név azonosítás
panasz beérkezésének időpontja azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
a hívás időpontja azonosítás
a beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
panasz oka panasz kivizsgálása
maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja: A panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV törvény 17/A § 7. bekezdése alapján, kötelezően.

MUNKATÁRSAK ADATAINAK NYILVÁNTARTÁSA

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírása alapján köteles adatokat felvenni és adatokat továbbitani az adóhatóság felé, munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkozásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11§ alapján.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.

A kezelt adatok köre:

családi és utónév azonosítás
születési hely azonosítás
születési idő azonosítás
anyja neve azonosítás
lakcím azonosítás
adóazonosító jel azonosítás
TAJ szám azonosítás
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése
biztosítás szüneteltetésének időtartama
heti munkaidő
bruttó személyi bér
nettó személyi bér
bankszámlaszám
személyazonosító igazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

SZABADSÁGENGEDÉLY

Szabadság rögzítésé alapján önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki a cég munkavállalója.

A kezelt adatok köre:

név azonosítás
születési idő azonosítás
lakcím azonosítás

Az adatkezelés célja: A bérszámfejtés ügymenetének előmozdítása.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a Munka törvénykönyve által meghatározott ideig tartja nyilván.

ADATTOVÁBBÍTÁS

Adatkezelő adattovábbítása a szállító felé.

Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől szállítást vagy kiszállítást igényel.

A kezelt adatok köre:

szállítási név azonosítás
szállítási cím azonosítás
telefonszám kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék szállítása vagy kiszállítása.

Adatkezelés időtartama: A szállítás lebonyolításáig tart. Az érintett kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő(k) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

TNT EXPRESS Hungary Kft.

Székhely: 1185 Budapest, Pf.: 241.

Telefon: +36 (1) 431 3131

Tájékoztatás: https://www.tnt.com/express/hu_hu/site/privacy-policy.html 

DHL Express Magyarország

Székhely: 1097 Budapest, Fehérakác u. 3.

Telefon: +36 (1) 245 4545

E-mail: info@dhl.com

Tájékoztatás: http://www.dhl.hu/hu/jogi_informaciok.html#privacy

ADATTOVÁBBITÁS – BÉRSZÁMFEJTÉS

Adatkezelő adattovábbítása a bérszámfejtő iroda felé.

Az érintetek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő munkavállalója.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége van.

A kezelt adatok köre:

családi és utónév azonosítás
születési hely azonosítás
születési idő azonosítás
anyja neve azonosítás
lakcím azonosítás
adóazonosító jel azonosítás
TAJ szám azonosítás
biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése
biztosítás szüneteltetésének időtartama
heti munkaidő
bruttó személyi bér
nettó személyi bér
bankszámlaszám
személyazonosító igazolvány száma azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás

Az adatkezelés célja: Bérszámfejtés kötelezően rögzített adatok felvétele.

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a munkavállaló kilépésének naptári év végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, és bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következő(k) kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával: 

Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján, adatkezelések tekintetében a EtkomMedia Kft. adatkezelőnek minősül.

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket,  valamint egyéb jogaik gyakorlását ha azt jogszabály ki nem zárja a e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

EtkomMedia Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

AZ ÉRINTETT JOGAI

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítése joga, a törléshez való jog, az elfeledtetéshez való jog, az adatok zárolásához vagy korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, a bírósághoz fordulás joga és a hatósághoz fordulás joga.

TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérelmére a EtkomMedia Kft. mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

HELYESBÍTÉS JOGA

EtkomMedia Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

ZÁROLÁS ÉS MEGJELÖLÉS

EtkomMedia Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

EtkomMedia Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

EtkomMedia Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; törvényben meghatározott egyéb esetben.

EtkomMedia Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen

– annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat.

EtkomMedia Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

EtkomMedia Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

PANASZ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNÉL

Amennyiben a EtkomMedia Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: (06 1) 391 1400

Fax: (06 1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak esetén

Név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Telefon: (06 1) 457 7100

Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Honlap: http://www.nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

ADATKEZELŐ AZ ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is)  gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Jelen Szabályzat szerzői jog védi. A Szabályzat egészének vagy részének, részletének másolása tilos. A Szabályzat szerzője az Adatkezelő.

Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a Szabályzat a EtkomMedia Kft. sajátos tevékenységei alapján készült. Ez a Szabályzat nem használható sablonként vagy mintaként.

 

color
https://etkommedia.hu/wp-content/themes/hazel/
https://etkommedia.hu/
#000000
style1
paged
Bejegyzés betöltése...
/home/etkommed/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off